Back

수요일

1:1기초급회화D13_10
-
올바른 중국어 중급편
User Avatar hansolexam

기초회화반D13_11
-
한중/중한 통번역회화 연습
User Avatar hansolexam

강사지도법 과정
-
중국어 강사 양성과정
User Avatar hansolexam

H5급M135_3
-
HSK 5급
HSK 5급
User Avatar hansolexam

H5급M135_3
-
HSK 5급
HSK 5급
User Avatar hansolexam

왕초보반M35_5
-
올바른 입문 - 발음편
입문-발음편
User Avatar hansolexam

왕초보반M35_5
-
올바른 입문 - 발음편
입문-발음편
User Avatar hansolexam

HSK3급 M13_6
-
HSK 3급 수업
HSK 3급
User Avatar hansolexam

중급회화반D1
-
중급 통번역회화
User Avatar hansolexam

왕초보반 M13_7
-
올바른 입문 - 제2과
입문 제2과
User Avatar hansolexam

중급회화반D11
-
중급회화(중급교재)
User Avatar hansolexam

왕초보반M13_8
-
올바른 입문 발음편
입문 발음편
User Avatar hansolexam

고급회화반D17
-
고급 통번역 회화
User Avatar hansolexam